女人手相图解大全,女人手相看哪只手最准

来源:DoLike.CN 时间:2018-04-03 14:22:05 责编: 人气:

tīngshuōréndemìngyùnhǎohǎo,cóngTAdeshǒuxiàngkànchūlái kàndeshíhòuzūnshǒudezuìběnguīshìnánzuǒyòu,háiyǒudeshuōyòushǒuzàixiōngpànduànshàngzhànchéngdeyǐngxiǎng,zuǒshǒuzàixiōngpànduànshàngyǒuliǎngchéngdeyǐngxiǎng me,jiēxiàláimenláirénshǒuxiàngsuànmìngjiěkànkànrénshǒuxiàngjiěquánba!

<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>图</rb><rt>tú</rt><rb>解</rb><rt>jiě</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>全</rb><rt>quán</rt>,<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>看</rb><rt>kàn</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>只</rb><rt>zhī</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>准</rb><rt>zhǔn</rt>

 rénshǒuxiàng zuǒyòushǒu dedàibiǎohánshǒuxiān,hěnduōrénzhīdàoyàokànzuǒshǒuháishìyòushǒu? zuǒyòushǒu dezàishǒuxiàngdàibiǎowéi:zuǒ xiāntiān  yòu hòutiān  suǒwèi zuǒshǒuxiāntiān yòushǒuhòutiān ,jiàobáihuàdejiǎngjiùshìshuō:yòushǒudeyǐngxiǎngzhòngjiàogāo,zuǒshǒuyǐngxiǎngjiàoxiǎo huòzhèmeshuō,yòushǒuzàixiōngpànduànshàngzhànchéngdeyǐngxiǎng,zuǒshǒuzàixiōngpànduànshàngyǒuliǎngchéngdeyǐngxiǎng,yīn pànduànshǒuxiàng shí,zhǔyàoyòushǒuláipànduàn,ránhòuzàizuǒshǒuláizuòxiōngshàngdejiājiǎnfèn 

èr rénshǒuxiàngsānwénshíwén:zàishǒuzhǎngshàngyóuliǎngtiáo duǎnduǎndewén jiāochāérchéng,xiōnggēnsuǒzàideshǒuzhǎngwèiéryǒusuǒtóng 

xīngwén:zàishǒuzhǎngshàngyóusāntiáohuòsāntiáoshàng duǎnduǎndewén jiāochāérchéng,xiōngshìgēnchūxiànzàishǒuzhǎngshàngdewèiéryǒutóng 

dǎowén:chūxiànzàishǒuzhǎngde 线xiànwén shàng,tōngchángyǒuhǎode,xiōngyǐngxiǎngkànsuǒzàide线xiànérdìng 

sān rénshǒuxiàngqiūjiě1 xīngqiū:wèishízhǐdezhǐgēn zhǐ shízhǐgēn lóngdewèi,dàibiǎochéng shàngjìnxīnděng 

xīngqiūfēngmǎnderén,zhēngshìyǒuzhuóyuèdekǎo,shēndeyōuyuègǎnràngyǒuhěnqiángdezūnxīn,érqiězhèyàngderénhěnzàishìdechéngbài,suǒshēngdōuwéimíngwéiérfèndòu suīrányǒufèndòujīngshén zhìjiānqiáng qiěnénggòukāituòderénshēngdào,érzhànzàilǐngdǎozhědewèi,dànruòshìmìngfēifán cāoquánnòngbǐng xióngshìkuò dìnghuìzhāoláibiéréndefǎnduì,érdǎozhìshìdeshībài 

<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>图</rb><rt>tú</rt><rb>解</rb><rt>jiě</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>全</rb><rt>quán</rt>,<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>看</rb><rt>kàn</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>只</rb><rt>zhī</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>准</rb><rt>zhǔn</rt>

2

 xīngqiū:wèizhōngzhǐdezhǐgēn zhǐ zhōngzhǐgēn lóngdewèi,dàibiǎokǎoxìnfāngmiàn 

zhèqiūderén,huìyǒumǐnruìdedòngchá,huìyòngjiānqiángdezhìfēngdezhīshíláigǎibiàndeshēnghuó,jīngguòde,dìnghuìyǒugèngduōdeshōuhuò,lìngfāngmiàn,yīnzuòshìzhīkǎodegǎnjiào,huìdàobiéréndefǎnduì,yǒushíhuì使shǐshìwánchéng 

3

 tàiyángqiū:wèimíngzhǐdezhǐgēn zhǐ míngzhǐgēn lóngdewèi,dàibiǎocái cáinéngmíngshēngděng 

tàiyángqiūderén,zuòrénguāngmínglěiluò,xìngqíngwēn,qiěyǒucuòdeshùtiān bànshìhěnyǒuxiào,huìdàohěnduōréndezàntóng,yīnwéidebiǎoxiànnéng,shuōxiānjìndeguānniàn,suǒjiàoshìshízhǎn 

4

 shuǐxīngqiū:wèixiǎozhǐdezhǐgēn shuǐxīngqiū,zhǐ xiǎozhǐgēn lóngdewèi,dàibiǎochuàng zhìfāngmiàn 

zhèyàngderénzàigōngzuòshēnghuóshàngxiàngshàng,jīngwàngshèng,mentiānshēngyǒu,shíyōu 

5

 tàiyīnqiū:wèièrhuǒxīngqiūdexiàfāng chēngyuèqiū,zhǐshǒuwànshàng jīnxīngqiū duìmiànlóngdewèi,dàibiǎolàngmàn shénxìngzhìděng

zhèqiūderén,yǒuwánqiángde,yuǎndexiǎng,zuòshìhuìfǎnshěng,yǒumǐnruìdepànduàn,suǒtàiyīnqiūderénlùnzàijīngshénhuòzhìfāngmiàndōuhěncuò,dànhuìyǒuxìngxiéměimǎndejiātíng,érqiěshìshàngshìfēichángchénggōng 

6

 jīnxīngqiū:wèibèishēngmìng线xiànsuǒbāowéideyòu zhǐ zhǐgēn lóng huánràozhǐdewèi,dàibiǎojiànkānghuó 

jīnxīngqiūdòngderénwēnqīnqiē lùnduìdeqīnqíng deàiqínghuòpéngyǒudeyǒuqíng,dōunéngchūdezhēnqíng,dāngránhuìdàobiéréndeài tiānjiàohǎo,xuérènshìdōujiàokuài 

7

 huǒxīngqiū:wèixīngqiūjīnxīngqiūzhījiāndàibiǎoyǒng děng xīngqiūderén,huānzuòmàoxiǎndeshìqíng,wéimǐnjié,yǒuchuàngxīnjīngshén,dàowēixiǎnnénglínwēi,huìjiānchídeyuán,zuòshìqíngyǒushǐyǒuzhōng 

8

 èrhuǒxīngqiū:wèishuǐxīngqiūdexiàfāng dàibiǎolěngjìng zhì èrhuǒxīngqiūderén,zuòshìnéngjiānchídào,yǒunáodejīngshén,lùndàorènkùnnán,zhīyàoxiǎngzuòdeshìqíng,dìnghuìrènkùnnándewánchéng,dànyǒushíhòuhuìhěnduān,yīngshìdāngkòngzhì 

<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>图</rb><rt>tú</rt><rb>解</rb><rt>jiě</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>全</rb><rt>quán</rt>,<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>看</rb><rt>kàn</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>只</rb><rt>zhī</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>准</rb><rt>zhǔn</rt>

 xìngshǒuxiàng线xiànwénxiángjiě1  shēngmìng线xiàn ,yòujiàozuò wén  cóngshízhǐxiàfāng沿yánzhe jīnxīngqiū ,huánràozhǐde线xiàn,yǐngxiǎngdeshìjiànkāngshēngmìngdeqiángruò 

2

  zhìhuì线xiàn ,yòujiàozuò rénwén  cóngzhǐshízhǐzhōngjiānchū,wǎng yuèqiū yánshēnde线xiàn,yǐngxiǎngdeshìxìng fāngmiàn 

3

  gǎnqíng线xiàn ,yòujiàozuò tiānwén  cóngxiǎozhǐdexiàfāngcháoshízhǐdefāngxiàngyánshēnde线xiàn,yǐngxiǎngdeshìàiqíngdepǐnzhìtàiděngfāngmiàn 

4

  mìngyùn线xiàn ,yòujiàozuò shì线xiàn  cóngshǒuwànjìncháozhōngzhǐshàngshēngde线xiàn,yǐngxiǎngdeshìshēngyùnshìshìfāngmiàn 

5

  hūnyīn线xiàn ,yòujiàozuò jiéhūn线xiàn  chūxiànzàixiǎozhǐgēngǎnqíng线xiànzhōngjiāndàideduǎn线xiàn,yǐngxiǎngdeshìàiqíngliànàifāngmiàn jiéhūnshíjiānděng 

xìngshǒuxiàng线xiànwénxiángjiě:1)shēngmìng线xiànshēngmìngwén  cóngzhǐshízhǐzhōngjiāndezhǎngbiānkāishǐ,wǎngzhǎngzǒudewén 

shēngmìngwéndezhǎngduǎnbìngdàibiǎo寿shòumìngdezhǎngduǎn,érshìdàibiǎoshēngmìngdeqiángruò,suǒshēngmìngwénshíyīnggāijiāozuòshēngmìngwén 

shēngmìngwénzhǎng shēn hóngrùn  shēngmìngqiáng,duìbìngdekàngqiáng,róngshēngbìng
xiàngfǎnde,guǒwénqiǎn ruò,jiùjiàoshuāiruò 

wén  shìláodònghuòyùndòng,wéndeshìyòngnǎo 

shēngmìngwénbāowéidezhǎngqiūfànwéide,shìjīngchōngpèi,àiwàngshèng
fànwéixiǎodeyíngruò,róngjuàn 

shēngmìngwénkāitóu(kàozhǎngbiān)yǒuliànxíngwénde,értóngshíruòduōbìng 

shēngmìngwénwěiduānyǒuliú,yàofánglǎorénbìng 

shēngmìngwénshàngyǒudǎowén,dàibiǎomǒushíjiānshēngbìnghuòzhùyuàn,dǎowénxiǎodàibiǎobìngqíngdeqīngzhòngshíjiānzhǎngduǎn 

2)

zhìnéng线xiànzhìnéng线xiànzhìyòuchēngnǎowénshìzhǎngxiàngzhōngzuìzhòngyàodewén,zhōngguóshǒuxiàngzhōngwéndàibiǎo,yòuchēngrénwén,diǎnshēngmìng线xiàntóng,xiàngxiǎozhǐfāngxiàngzǒu,zhìmíngzhǐxiǎozhǐzhǐféngjiāntíngzuìhǎo,tàiduǎngòucōngmíng,tàizhǎngjīngmíngguò,hǎo 

nǎowénshēnwéijiā,biǎoshìxiǎngnénggòuzhōng,tóunǎocōngmíng 

nǎowénshàngyǒudǎowénjiùbiǎoshìxiǎngzhōng,ruòhuònǎoshòucuò 

nǎowéndiǎnyǒuliànxíngwén,shòuwàizàihuánjìngyǐngxiǎngqiúxué 

zhìnéngwénshēngmìngwéndiǎn,liǎngwénwéi,duànhòucáifènkāi,biǎoshìnèixiàng,jǐnshèn,kǎozhōuxiáng
liándetàizhǎng,duō,róngyóujué 

guǒshēngmìng线xiànzhìnéng线xiàndiǎnsuíhòushàngfènkāizǒu,xìngguǒduàn,néngsuíyīngbiàn 

guǒliǎng线xiànfènkāiyǒu,shìdǎnwàixiàngdexìng,tiān 

guǒliǎng线xiàndiǎnfènkāichāoguògōngfènshàng,jiùchéngmǎngzhuàngjīngnǎodexìngle 

<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>图</rb><rt>tú</rt><rb>解</rb><rt>jiě</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>全</rb><rt>quán</rt>,<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>看</rb><rt>kàn</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>只</rb><rt>zhī</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>准</rb><rt>zhǔn</rt>

3)

gǎnqíng线xiàngǎnqíngwényòumíngtiānwénhuòwén,cóngxiǎozhǐxiàzhǎngbiānxiàngshízhǐfāngxiàngzǒu,zǒushízhǐzhōngzhǐféngwéizhōngyōng
ruòzhíqiánjìnzhìshízhǐxià,shǔxīnlíngzhī,jiàozhùzhòngjīngshéndeàijìnzhōngzhǐxiàmiàn,shǔròuzhīài,bìngzhùzhònghǎishìshānméngguǒzàizhōngzhǐxiàwǎngxiàwān,jiùàirènxìng,shǒuduàn 

ruògǎnqíng线xiànzhǎngérqiěyǒufènchàwǎngxiàwān,shìshěqiēwéiqíngshēng

gǎnqíng线xiànshēnde,gǎnqíng,gǎnqíng线xiànqiǎnde,gǎnqíngfàng

gǎnqíng线xiàntóuduān(zhǎngbiān)guǒshàngxiàdōuyǒuxiàngmáozhuàngdexiéwén,biǎoshìzhèrénhěnqíng 

ruò线xiànxiàméimáowén,zhīyǒu线xiànshàngyǒu,shìzhì线xiàn,biǎoshìfǎnyīnghǎonéngsuíyīngbiàn 

gǎnqíngwénguǒshìliànháng,duōchóushàngǎn

gǎnqíngwényǒudǎoxíngwén,chūxiànzàimíngzhǐxià,dàibiǎoyǎnjīngyǒuwèn,jìnshìruòshìhuòsànguāng

ruòdǎowénchūxiànzàiwèizhì,shìgǎnqíngshàngdekùnrǎo

gǎnqíng线xiànduànliè,xiàngzhēnggǎnqíngshòudàohěndecuòshé 

4)

hūnyīn线xiànhūnyīn线xiànzàixiǎozhǐxiàdezhǎngbiān,jièxiǎozhǐgǎnqíngwénzhījiān,yǒuderénzhīyǒutiáo,yǒudeyǒushùtiáowén
shùbìngzhòngyào,zǒnghuìyǒutiáojiàoshēndewén,guǒyǒuliǎngtiáoyàngshēn,jiùhuìróngxiànsānjiǎojiūfēn 

ruòhūnyīnwénchāoguòliùtiáo,érqiězhǎochūzhǔ线xiàn,hūnyīnguānjiàoluànhūnyīnwénzhǎng,ǒutiáojiàn,duìpèiǒudeyàoqiúgāo,hūnyīnshànghuìyǒu

ruòzhǎngdàomíngzhǐxiàbìngjiēchùtàiyáng线xiàn,yǒuhǎoqīnjiā,dàiláicáishēngwàng

ruòchōngtàiyáng线xiàn,yǒumiànxiàoguǒ,zhìyǐngshēnxiǎngshēngwàngcái

hūnyīnwénwěiguǒfènchà,róngfènshǒu

yǒudǎowénnéngyīnmǒuzhǒngyuányīnfèn

hūnyīn线xiànwěiwǎngshàngqiàoquējiéhūndeyuàn 

<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>图</rb><rt>tú</rt><rb>解</rb><rt>jiě</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>全</rb><rt>quán</rt>,<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>看</rb><rt>kàn</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>只</rb><rt>zhī</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>准</rb><rt>zhǔn</rt>

5)

shì线xiànshì线xiànshìcóngshǒuzhǎngwǎngshàngshēngdewén,yǒuderénzhízhōngzhǐgēn,chēngwéimìngyùnwén 

yǒudeshì线xiànshìtiáozhíwén,érshìduànduànhǎotiáo,biǎoshìgōngzuòwěndìng,huòjīngchángbiàngènggōngzuòhuánjìng

shìwénshēngdàonǎowén(zhìnéng线xiàn)jiùtíngzhǐ,biǎoshìshìyóuzhìnéngjuédìngértíngzhǐgōngzuò

guǒshēngdàodǎowénértíngzhǐ,biǎoshìyīngǎnqíngwènértíngzhǐgōngzuò

yǒuliǎngtiáoshìwén,jiānzhíhuòzhǎnlìng 

6)

tàiyáng线xiàntàiyángwénzàimíngzhǐxiàdezhíwén,shìwénpíngháng,ruòtàiyángwénchéngshuāng线xiànchēng"
míngwàngwén"biǎoshìnéngzàishèhuìshàngyǒuhǎomíngshēng

tàiyángwénguǒguòduō,xìng广guǎngfàn,dànróngfènsànjīngzhuānzhù

tàiyángwényǒudǎowénhuòxiàngshíxíng,dōushìhuàitàiyángwén,dàibiǎoshēngwànghuòjīnqiándesǔnshī 

7)

jiànkāngwéntiáocóngzhìxiǎozhǐxiàmiànxiàngshēngmìngwénzǒu,shíshì"
jiànkāngwén"yīnwéiméiyǒujiànkāngwéndecáijiànkāng

jiànkāngwénguǒduànduàn,biǎoshìchángwèixiāohuàliáng
guǒyǒuliànzhuàng,shìtǒngdemáobìng

ruòyǒudǎowén,zàiwéndetóuduānshìyānhóuhuòtóumáobìng,zài线xiànwěishì尿niàodewèn 

8)

chuàngzuòwénzàimíngzhǐxiǎozhǐzhǐféngxiàxiéxiédeliǎngtiáowén,biǎoshìzhèrényǒuyánjiūchuàngzuòdecáinéng,cóngshìyánjiūhuòxiězuòhuìhuà,dìngyǒuchéngjiù 

9)

cáiwénzàizhǐdeèrjiē,lùnhéngwénhuòzhíwén,wényuèduōbiǎoshìqiáncáilèiyuèduō 

<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>图</rb><rt>tú</rt><rb>解</rb><rt>jiě</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>全</rb><rt>quán</rt>,<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>看</rb><rt>kàn</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>只</rb><rt>zhī</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>准</rb><rt>zhǔn</rt>

 xìngshǒuxiàngzhōngde25zhǒngAZ线xiànxíngxiángjiě:1

 yánshēndàoshízhǐdegǎnqíng线xiànjiùshìgǎnqíng线xiànwěiduānzhǐshízhǐxiàfāngqiūwèi,biǎoshìwéiréntiānzhēnlàngmàn,gǎnjiàomǐnruì,huānměihǎodeshì,yǒuqiēshídexiǎng,gǎnqíngshàng,duìzhìfāngmiàntàiqiú,dànhěnzhòngshìxīnlíngdegōutōng,tàigǎnzhíjiēbiǎoài,yǒudàiyòushòushānghàidexīntài 

2

 zhǎngshìzhōngdegǎnqíng线xiànjiùshìgǎnqíng线xiànwěiduānzhǐshízhǐgēnzhōngzhǐzhījiān,biǎoshìwéirénchéngshúwěnzhòng xìngkāilǎngfāng,biǎonéngshífènliánghǎo,yǒuzhèngchángderénjiāowǎng,duìgǎnqíngfāngmiàn,xuǎnguānniànxiàngjìndebàn,bìngqiěwàngduìfāngzhēnxīndechū,nénggòngměihǎodeliànqíng 

3

 yánshēndàozhōngzhǐdegǎnqíng线xiànjiùshìwěiduānzhǐzhōngzhǐxiàfāngqiūwèi,biǎoshìzhòngshìzhì huānxiǎngshòu,shēnghuóyǒushēchǐlàngfèideqīngxiàng,yǒuchéndenéng,gǎnqíngfāngmiàn,zhànyǒuqiáng,cāixīnzhòng,duìbànbǎibānyàoqiú,dànduōbànshìròufāngmiànde,érqiěrónggǎnqíngzhuān 

4

 zhíqīngdegǎnqíng线xiànjiùshìhéngyuèzhǎngzhōngdànxiàngshàngwān,biǎoshìwéirén,gǎnqíngfāngmiàn,yóushìxīnzhòng,xīnqiáng,huìluèlìngbàndegǎnshòu,guānhuìzhújiànlěngdàn,huìhòuhuìxíngtóng 

5

 zhǎngguòduǎndegǎnqíng线xiànjiùshìgǎnqíng线xiànzhǐmíngzhǐxiàfāngqiūwèi,biǎoshìwéirénzhòngshì,shǔxiǎngzhǔ,duìrénhuìzhēnxīnchū,xiǎnqíngjiǎ,gǎnqíngfāngmiàn,yǒuxīnyànjiù yòngqíngzhuāndexiànxiàng,jīngchánggènghuànjiāowǎngduìxiàng,róngyǒusānjiǎoliàn zhuīzhúqíngdeqīngxiàng 

6

 tóuwěidegǎnqíng线xiànbiǎoshìjǐnyǒuzhōngjiānduànér,biǎoshìgēnjiārénguānqīn,hěnshǎogōutōngjiànmiàn,rénguānjiāowǎngluò,péngyǒuhuìshūyuǎn,gǎnqíngfāngmiàn,tàiyáobǎidìng,zhīdàotiāoxuǎn,zhēnzhèngjiāowǎngshí,yóuhuìqínghuàdeguān,huìyǐngxiǎnggǎnqíngdewěndìng!

7

 duànzhǎnghéngyuèdegǎnqíng线xiànzhèshìchēngdeduànzhǎngshǒuwén,biǎoshìwéirénzhìjiāndìng,hángshì,shòurényuēshù,suǒzhǎnxiànqiángshìdetài,huìràngpángréngǎndàomíngde,gǎnqíngshàng,róngzhíjiàn,jiānchíxiǎngyuán,shēnduànróuruǎn,wǎngwǎngyǒuxúnfánnǎodexiànxiàng 

<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>图</rb><rt>tú</rt><rb>解</rb><rt>jiě</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>全</rb><rt>quán</rt>,<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>看</rb><rt>kàn</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>只</rb><rt>zhī</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>准</rb><rt>zhǔn</rt>

8

 làngxíngzhuàngdegǎnqíng线xiànbiǎoshìwéirén lǎoshíhānhòu hěnhǎobàituōqǐngqiú,rénháisuàncuò,dàngǎnqíngfāngmiàn,dǒnglàngmànqíngdiào,chángchángjiěfēngqíng,ràngduìfāngzhīsuǒcuò,dediào,yīnhěnnánwéichíwěndìng,yàoàiqíngdehuǒhuā,fǒugǎnqíngzhǎngjiǔ 

9

 wěiduānfènchàdegǎnqíng线xiànbiǎoshìhǎoxīnqiáng,hǎotànsuǒ,yǒumàoxiǎnchángshìdexīntài,chángchángzuòchūjīngréndedòng,gǎnqíngfāngmiàn,tàishìhěnrènzhēn,yǒuyóurénjiāndexiànxiàng,hěnróngshùnyǎnláidiàn,érzhuìqíngwǎng,dànqīnguānwéichíjiǔ,hěnróngyīnwéishíjiān huánjìngérlěngquèxiàlái 

10

 wěiduānxiàwāndegǎnqíng线xiànbiǎoshìwéirénchōngmǎnxìn hěnyǒujiàn,yuànwéirénshēngfèngxiàn,gǎnqíngfāngmiàn,huìxiǎnshāowēichīkuīdiǎn,yīnwéixīnchángtàiruǎndeguān,hěnróngxiàngxìnduìfāngdehuǎngyán,éryǒubèipiànshàngdāngdexiànxiàng,dǎozhìgǎnqíngyǒukǎn,cuòshé 

11

 chūxiànzhōngduàndegǎnqíng线xiànruòzhōngduàndequēkǒuyuè,meyǐngxiǎngjiùyuèmíngxiǎn,biǎoshìgǎnqíngfāngmiànshēngguòkuàidejīngyàn,chúleyánzhòngdezhēngzhíchǎonàozhīwài,shènzhìgēnqíngrénhuòpèiǒu,huìyīnwéihuánjìngyīndezàonòng,huòshìláidewàibiàn,éryǒushēngbiédeqíngkuàng 

12

 xiǎozhǐquēkǒudegǎnqíng线xiànjiùshìxiǎozhǐxiàfāngchūxiànquēkǒu,biǎoshìgǎnqíngjiāowǎngdǒngliàng,zhīhuìwèiyàoqiúduìfāngchū,shènzhìshēngduìfāng,ràngduìfāngjiàoxīnhuīlěng,jiāshàngdeguānniàn,jīngchángchǎochǎonàonào,gǎnqínghuìzǒushàngfènshǒu,róngjiāodàozhēnxīndebàn 

13

 xiàchuíxiàngliándegǎnqíng线xiànjiùshìgǎnqíng线xiànxiàchuígēnzhì线xiànxiànglián,biǎoshìwéirénfǎnfǎn,zuòchūjué,hángdòngzǒngshìxiǎndechíhuǎn,biéshìgǎnqíngfāngmiàn,róngràngrénjiéxiāndēng,érāishāngyuàntàn,huìyīnkàngǎnqíng,éryuànzàimiànduì,huìyònggōngzuòláizuòwéitáojièkǒu 

14

 zhī线xiànpínghángdegǎnqíng线xiànbiǎoshìwéirénrényuánshènjiā,rónghuòbāngzhù,biéshìxìngpéngyǒu,huìwēizhìduìguānxīnzhào,ràngyǒushítàihǎo,huìwànggēnduìfāngzhǎnwéiqíng,dànyòuzhòngduōdeyīn,érshíjiānnánshě,chángyǒumáodùndexīntàichūxiàn 

<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>图</rb><rt>tú</rt><rb>解</rb><rt>jiě</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>全</rb><rt>quán</rt>,<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>看</rb><rt>kàn</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>只</rb><rt>zhī</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>准</rb><rt>zhǔn</rt>

15

 qiánduānfènchàdegǎnqíng线xiànqiánduānfènchàdegǎnqíng线xiànjiùshìxiǎozhǐxiàfāngyǒuduōfènzhī,biǎoshìzāoshòuzhòngduōài,jīngchángxīnshēngfánnǎo,érxiǎnzàoān,duìgǎnqíngquēānquángǎn,shíchánghuìyǒucāidexiànxiàng,ruòjiéhūnhòu,huìdānxīnpèiǒuwàichūguǐ,ràngpèiǒudehěn,róngshēngzhēngchǎo,yǐngxiǎnghūnyīngǎnqíng 

16

 zhōngzhǐxiàfènchàdegǎnqíng线xiànjiùshìgǎnqíng线xiànzàizhōngzhǐxiàfènchàwéisāntiáo,biǎoshìnǎojīnlínghuó dǒngbiànhuà,shànjiěréndexīn,gǎnqíngdezhuīqiúhěnyǒutào,shànbiǎoxiànluómàn,pèilàngmànfēndeshǒu,chángchángnénghuòqíngréndeqīnglài 

17

 suǒliànxíngzhuàngdegǎnqíng线xiànjiùshìzhěngtiáogǎnqíng线xiànwéisuǒliànzhuàng,biǎoshìduìgǎnqínghěnzhí,dànshìyōuróuguǎduàn,dǒnggāibiǎoxīn,zàizhuīqiúxìngdeshíhòuchángràngduìfāngzhetóu,jiāowǎngguòchénghuìyǒuài,gǎnqíngfāngmiànhuìyǒufánnǎokùnrǎozàixīnzhōng 

18

 diǎnzhuàngduàndegǎnqíng线xiànjiùshìgǎnqíng线xiàngòumíngxiǎn,xiàng线xiànbānyánshēnduàn,biǎoshìxìnghěnmǐngǎn,fǎncháng shénjīng,chángxīnyànjiù,gēnxìngdegōutōngxiàngchùyǒuwèn,xiǎntàixīnshí kāifàng,ràngduìfāngjiàoquēānquángǎn,huìxiǎngyàofàngdegǎnqíng,érchǎnshēngshé,zuòshìqíngqiànquēhéngxīn 

19

 duōzhòngdegǎnqíng线xiànjiùshìgǎnqíng线xiànqiěduōyǒuzhòngdié,biǎoshìwéiréngǎnqíngfēng,dànquèliúlànqíng,gǎnqíngzhuàngtàishìhěnwěndìng,běnshēnduìgǎnqíngchōngmǎnhǎo,quèchángluèduìfānggǎnshòu,érchángyǒuhuìjiūfēnshēng,zàochéngqínggǎnshàngdeshānghài,yǐngxiǎnghòudegǎnqíngzhǎn 

20

 wénluàndegǎnqíng线xiànjiùshìgǎnqíng线xiànluànqiějiāochāxiànglián,biǎoshìgǎnqíngyùnshìjiā,qíngguòchéngkǎn,jiāowǎngduìxiàngdōutàixiǎng,zàochéngqínggǎndechuàngshāngwài,yǒuréncáiliǎngshīdexiànxiàng,ruòyòngqíngtàishēn,yǒuqínghuàdefǎnyīng,zuòchūfēixìngdehángwéi,dǎozhìyánzhòngdehòuguǒ 

<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>图</rb><rt>tú</rt><rb>解</rb><rt>jiě</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>全</rb><rt>quán</rt>,<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>看</rb><rt>kàn</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>只</rb><rt>zhī</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>准</rb><rt>zhǔn</rt>

21

 chūxiàndǎowéndegǎnqíng线xiànjiùshìgǎnqíng线xiànshàngyǒudǎowénchūxiàn,biǎoshìgēnqīn hǎoyǒudeguānjǐnzhāng,hěnshǎoyǒudòng,gǎnqíngfāngmiàn,róngzhōngshēngbiàn,使shǐgǎnqíng,huòzhěyǒuyīnrǎo,使shǐnéngjié,chéngxiàntuōtíngzhìdeqíngkuàng,ruòshìshēngláidedǎowén,dàibiǎorénqínggǎnfēng,chánghuànxiǎngluómàndeàiqíng,使shǐjiélehūnréngyuànshōushān,duìgǎnqíngcóngérzhōng 

22

 chūxiànxīngwéndegǎnqíng线xiànjiùshìgǎnqíng线xiànyǒuxīngwénhuòshìshíwénchūxiàn,biǎoshìgǎnqíngzǎoshú,hěnzǎoliànài,dànruòshànglùnhūnjià,hūnyīnduōbànxìng,róngchūxiànshé,ruògǎnqíng线xiànméiyǒuzhōngduàndehuà,zhīyàoyuànfàngxià,zhízhe,háiguòqíngguānkùnrǎo 

23

 diǎnfènzhīdegǎnqíng线xiànjiùshìzàixiǎozhǐxiàfāngdegǎnqíng线xiàn,chūxiànsǎoxíngzhuàngdewén,biémíngjiàozuòshēngzhíwén,ruòzuǒ yòushǒudōuchūxiàndehuà,biǎoshìwéirénxìngwàngshèng,shēngzhíqiáng,duìdeguǎnjiāoyǒutào,jiāngláihuìyǒuchéngjiùchū 

24

 wéncháoshàngdegǎnqíng线xiànjiùshìgǎnqíng线xiànshàngyǒuduōwéncháoshàng,biǎoshìgǎnqíngdeshēnghuófēng,yǒuduōcǎiduō姿dezhuàngtài,hěndǒngshēnghuóxiǎngshòuqíng,biéhuìtǎohǎoyuèxìng,jīngchángjīngdehuǒhuā,gēnduìfāngdegōutōngxiédiàoliánghǎo,dejiāowǎngshìduànliángyuán 

25

 shàngxiàfènzhīdegǎnqíng线xiànjiùshìgǎnqíng线xiànyǒushàngxiàfènzhīdewén,biǎoshìwéirénróngshénjīngzhì,duìbiànhuàxiàngdāngmǐngǎn,gǎnqíngshàng,jīngchángpánghuángzhù,xiǎnxīnlíngcuìruò,wǎngwǎngzhǎodàohǎoduìxiàngjiāowǎng,cuòshéshībàideqíngkuànghěnduō,yīnggāiyàonàixīnděngdàiyuán,yàozhíqiángqiúgǎnqíng 

<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>图</rb><rt>tú</rt><rb>解</rb><rt>jiě</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>全</rb><rt>quán</rt>,<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>看</rb><rt>kàn</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>只</rb><rt>zhī</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>准</rb><rt>zhǔn</rt>

liù shǒuzhǐzhǎngduǎndàibiǎodehán:nán(zuǒ):míngzhǐshízhǐzhǎng(yòu)nánxiàngfǎn 

1

 míngzhǐshízhǐzhǎngderénzhìqínggǎn,fǎnzhīqínggǎnzhì 

2

 míngzhǐshízhǐzhǎngderén,wéirénqīnqiē chùshìyuánróng,tōngqíng,zàixīndehuánjìngshàngnéngrénchéngpiàn,quēdiǎnjiùshìqiànquēpànduànnéng 

3

 shǒuzhǐzhǎngduǎnjuédìngjiāoběnlǐng,míngzhǐxiàngduìshízhǐyuèzhǎng,néngzuàndeqiányuèduō 

4

 míngzhǐxiàngduìshízhǐyuèzhǎng,zhèxiērényǒuxìn àimàoxiǎn tànsuǒxìngqiáng jǐngxìnggāofǎnyīngkuàiděngdiǎn 

5

 nánrénmíngzhǐxiàngduìshízhǐyuèzhǎng,gèng yǒunánrénwèi ,hǎo niángniángqiāng denánrén 

6

 míngzhǐxiàngduìshízhǐyuèzhǎngderén,zàiqiúlánqiúděnglièdeduìkàngxìngyùndòngshàngyǒutiān 

7

 míngzhǐyuèzhǎng,suànnéngyuèchū
shízhǐzhǎngderéngèngshànxiě zhèngshìduìcéngjīngzuòguòtǒngshíyàn,dequèyǒuqīngxiàng 

8

 míngzhǐshízhǐzhǎngdeértóng,dechénghěnnénghuìwénhǎo fǎnguòlái,duìxiēshízhǐmíngzhǐzhǎngdeértóngláishuō,menzàiyuè xiězuòkǒudechéngyàoshùxuéchénghǎo 

9

 míngzhǐshízhǐzhǎngdeháigèngqīngxiàngcúnzàihuóyuè língruòxiǎodehángwéi shízhǐzhǎngdeháigèngyǒunéngcúnzàishénjīngzhìmǐngǎnděnghángwéizhēng 

10

 míngzhǐzhǎngbiǎomíng,yīngérchùshídexīnzāng nǎoshǒudexióngxìnggènggāo,érshízhǐzhǎngbiǎomínggènggāo 

11

 míngzhǐshízhǐzhǎngdexìng,gèngyùndòngtiānfèn yóushìzàisàipǎo,qiúwǎngqiúděngpǎoyǒuguāndexiàngshàng,chénggèngwéixiǎnzhe 

12

 míngzhǐzhǎngdenánxìng,tōngchánghuìyǒugèngmíngxiǎndenánxìngzhēng,zàijìngfāngmiànbiǎoxiàngèngwéichū,chénggèngwéiyōu érzàifāngmiàn,zhūqīnluèxìngjìngzhēngxìngděng,huìbiǎoxiàndegèngwéiqiánghàn xiàngfǎn,guǒshìshízhǐjiàozhǎngdenánxìng,zàishēnghángwéishàngyǒutóngbiǎoxiàn jìnguǎn,menyǒujiàoshànzhǎngdeyùndòng,shùcāolèixiàng 

13

 xìngmíngzhǐguòzhǎng,huànguānjiēyándefēngxiǎngèng zhèshìzhèngshìzàiběiměishípèiTOMjiāoshòudexiàngshíyàn dequè 

14

 shízhǐmíngzhǐtóngděngzhǎngdenánxìngmíngzhǐshízhǐzhǎngdexìngbānrénjun1gèngyǒunéngchūxiàntóngxìngliànhángwéi 

15

 míngzhǐmíngxiǎnshízhǐzhǎng,guǎnrénbiǎomiànduōmeqiānxùn,xiàdōuhuìbiǎoxiànchūbàozào,,hǎodòu,shànyándemiàn,érshízhǐmíngzhǐzhǎngdehuà,biǎoxiànchūjiàomǐngǎnshénjīngzhìdemiàn,nèixīnjiàoqiānxùn guǒliǎngzhǐpínghuòzhěchàduō,jièliǎngzhǒngzhìzhōngjiān 

<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>图</rb><rt>tú</rt><rb>解</rb><rt>jiě</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>全</rb><rt>quán</rt>,<rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>看</rb><rt>kàn</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>只</rb><rt>zhī</rt><rb>手</rb><rt>shǒu</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>准</rb><rt>zhǔn</rt>

 shǒuzhǎngguàshǒuxiàngkǎn gèn zhèn xùn  kūn duì qiánděngfènxiǎnxiànlerénde cái   tián zhái  děngzhǒng fènjiàobáo,guàsuǒshǔdefèn便biànjiàobáo
lóngshānqiū,biǎoshìgāiguàwèisuǒshǔdejiàozhòng zǎijiāngréndefènwéizhǒnglèi,ruòguàquánzhě,rénshēngzhǒngjun1yúnhǎo,shìzhǎngròufēnghòu,jiāshàngshǒubèilónghòu,chēngwéizhǎnghòu,gèngzhòng duàndìngletóngshìxíngshǒuderén,rénwéiqióngkùnliáodǎodexuézhě,rénwéishòurénzūnchóng shíyōudexuéshùyánjiūzhě suǒzhǎngdehòubáojiānghángzhǎngfènwéiruògànděng 

 zhǎngxíngyōulièděngtóngchēshìchūchǎnpíngzhìmíngchǎng
huòshìyóutōngchēchǎngzhìzào,yóuchǎngshēngchǎndìnglegāichēdexìngnéngjiàzhí míngchǎngchēpèiyōuxiùdejiàshǐyuán,rántiānruòránshìtōngchēchǎngchūpǐn,yóushànchēzhějiàshǐ,huīzuòyòng,dànzhīnéngshāowéichāoyuègāichēdexiàn,juénéngmíngchǎngchēxiàng zhǎngwén便biànshìdàibiǎojiàchēzhě,ruòzhǎngxíngwèijiànyōuxiù,méixiāntiāndetiānfènhuò,便biànyàolàiyōuliángdezhǎngwén,使shǐyǒuhòutiāndexuédenéng,xiàháiyǒusuǒchéng,zhǎngwénchàdehuà,liánxuédenéngméiyǒu,便biànróngshìchéng 

réndexīnchéngxīnchéng,huòduōhuòshǎohuìyǐngxiǎngréndenéngxiàng,yǒushíshìhǎo,yǒushíshìhuàideyǐngxiǎng,zhèzhǒngnèixīndebiànhuà便biànxiǎnxiànzhǎngwénle,suǒguānchábiànhuà便biànzhuīhòuzhī,zhè便biànshì zhǎngwénxué yánjiūdexuéwènle 

rényōuděng,yǒushíyùnzhīgāo zhě,shìzhǐde(shǒuzhǎngzhīyǒuérméiyǒu),shìde guāncháshǒuzhǎngshàngde,便biànzhīshìfǒudāngshílìng,huòxiūjiù,zhè便biànshì xué le 

zhōngguóláijiēzhùzhòngzhōngyōngpínghéngzhīdào,ruòmǒufāngmiànguòjiàng,lìngwàiduōfāngmiànhuìguòruòérwèinéngpèi,suǒshǒudezhǐ zhǎng ròuzhìwénjiēyàopèi zhǎngxíng guàwéizhǔ wéijun1
wénwéi wéichén zhǎngxíng guàjiàngzhě,使shǐwénshāochàyǒusuǒchéngdànwénjiàng,érzhǎngxíng guàruòzhě,shēngzhīchéngjiùyǒuxiànle 

zhǎngxíngháifènwéi:jīn  shuǐ huǒ zhǒngzhǎngxíng dànbìngshuōshuōsuǒyǒuderéndōufènwéizhèzhǒng bānláishuōxíngzhǎngduō,huǒxíngzhǎngshǎo duōshìjīnxíngdàidiǎnshuǐhuòdàidiǎn huòzhěshuōzhōngdàidiǎn zhèyàngjiùshìānjīnshēngshuǐ,guǒjīnzhōngdàishuǐjiùhěnhǎo!